Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy
Dark wood group, s.r.o.
Verze: 2 / 2019 / CZ
Úvodní ustanovení:

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává Dark wood group, s.r.o. se
sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, (dále jen firma Dark wood group),
IČ: 08883998 jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a
náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.
2. Tyto Podmínky platí i v případě, že firma Dark wood group sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky
pro nekatalogové dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V
případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

I. Použité pojmy a termíny

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami vystaví firmě Dark wood group
objednávku.

2. Plněním se rozumí zboží dodávané firmou Dark wood group v souladu s jejím předmětem podnikání.

3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny dle nabídek názvem. Specifikace zboží se co do
množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

4. Nekatalogovým zbožím se rozumí zboží neuvedené v katalogu, které firma Dark wood group dodává
podle zvláštních ustanovení těchto Podmínek.

5. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči firmou Dark wood group s
cílem koupit od ní konkrétní zboží.

6. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:
a. jméno a příjmení u fyzických osob, či obchodní firma kupujícího,
b. u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u právnických osob sídlo
kupujícího,
c. dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b.,
d. IČ a DIČ kupujícího, u fyzické osoby nepodnikatele datum narození
e. druh zboží a jeho množství,
f. výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce
DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly firmě Dark wood group předloženy dříve,
g. označení zboží podle položek v katalogu firmy Dark wood group
Doplňující údaje
h. bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,
i. telefonní číslo kupujícího, faxové číslo, e-mail
Náležité objednávky jsou firmou Dark wood group zpracovávány po celý pracovní týden. Do 10:00
hodin každého pracovního dne vždy podle daného harmonogramu rozvozů. Objednávky přijaté po
10:00 hod. budou zpracovány a vystaveny k nejbližší expedici následujícího rozvozového dne dle
harmonogramu rozvozů jednotlivých odběratelů a dle sortimentu.
Firma Dark wood group si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným
telefonickým ověřením totožnosti osoby nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce
s podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména
nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce
a podpisovým vzorem, je firma Dark wood group oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním firmou Dark wood group v souladu s
objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka
vydána firmou Dark wood group jako formulář, ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě,
uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři, který je přístupný v systému
on line pro všechny zaregistrované obchodní partnery a na webových stránkách.

7. Dodávkou či splněním firmou Dark wood group (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží
kupujícímu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti
za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem firmy Dark wood group,
který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. IV Podmínek.

10. Termín splatnosti je den, který určila firma Dark wood group a ke kterému musí být kupní cena
včetně DPH připsána na účet firmy Dark wood group nebo uhrazena firmě Dark wood group v
hotovosti.

11. Pokud není firmou Dark wood group vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se
ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce firmy Dark wood group, ve znění jeho doplňků (dále
jen „Ceník“). Firma Dark wood group si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Pro jednotlivé koupě je
rozhodující cena zboží podle Ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost Ceníku nastává
dnem jeho vydání v sídle firmy Dark wood group, pokud není firmou Dark wood group stanoveno něco
jiného.

12. Backorder je náhradní řešení pro případ, že firma Dark wood group nemá ve lhůtě požadované
kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že firma Dark wood
group po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho
objednávku v evidenci. Termín dodání je individuálně sjednán s objednatelem.

II. Doba trvání rámcové kupní smlouvy

1. Taková smlouva se obvykle uzavírá s obchodními partnery - kupujícími, kteří opakovaně objednávají
zboží od prodávajícího. Uzavírá se na dobu určitou do konce kalendářního roku, v němž byla podepsána.
Pokud po uplynutí této doby není uzavřena smlouva nová, prodávající kupujícímu předem písemně
neoznámí, že trvá na ukončení smlouvy a zároveň kupující pokračuje v odběru zboží, prodlužuje se doba
trvání smlouvy automaticky vždy o jeden rok.

III. Dodací podmínky

1. Předmětem koupě je zboží dodávané firmou Dark wood group. Výběr zboží provede kupující
objednávkou podle katalogu, nabídky nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného firmou Dark
wood group. Firma Dark wood group se zavazuje poskytovat alespoň zveřejněním na své internetové
stránce kupujícímu nové katalogy zboží.

2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, ve lhůtě
dle katalogu či individuální dohody s odběratelem . Objednávka se činí písemnou formou, faxem,
formou přenosu dat po síti INTERNET. V případě objednávky jinou než písemnou formou si firma
Dark wood group vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou
formou. Objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné formě.

3. Firma Dark wood group je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění,
pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými
pravidly. Dále tak může učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči firmě Dark
wood group splatné ke dni vystavení objednávky.

4. Zboží objednané s termínem dodání dle pravidelných přepravních / rozvozových / dní firmy je
vždy zproštěno dopravného. Dopravu zajišťuje firma Dark wood group. Převzetí zboží kupující
potvrdí zaměstnanci firmy Dark wood group, případně pověřenému dopravci na jeho dodacím
dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s podpisem z obchodního
rejstříku nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje.
V případě, že se jedná o zboží zasílané spediční firmou, je zákazníkovi připočítána cena
doběrečného ve výši 130,- Kč bez DPH. V případě, že objednatel požaduje dodat zboží mimo
pravidelné rozvozové dny a to dopravou dodavatele či jiné spediční služby, bude mu tato služba
účtována v plné výši a objednatel je povinen ji zaplatit. Kupující bere na vědomí, že přepravce není
povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo
živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost
vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k
převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o
dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se
dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

5. Pokud kupující nesdělí firmě Dark wood group jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem
dodání je sídlo/ bydliště kupujícího. V případě uvedení více adres firma Dark wood group může splnit
dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně
specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení
dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat firmu Dark wood group o jakýchkoli změnách v
osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách
adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění
převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje firmu Dark wood group jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo
za škodu.

7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list a faktura. Při fakturaci bude
kopie potvrzeného dodacího listu připojena k faktuře.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena dodavatelem (prodávajícím) Ceníkem nebo individuálním stanovením
cen pro jednotlivé odběratele a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupní cena
zahrnuje veškeré výdaje firmy Dark wood group spojené s balením zboží, jeho označením,
doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo
stanovené kupujícím jako místo dodání (není-li těmito Podmínkami stanoveno jinak), včetně
ochrany zboží. Kupující je s Ceníkem seznámen.

2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14.
dnem od data vystavení faktury.

3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu i v případě, kdy řádně zhotovené zboží nebo jeho
část kupující nepřevzal.

4. V případě prvních třech objednávek u nového zákazníka je vždy faktura splatná ihned při
odběru zboží, pokud není stanoveno jinak.

5. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:
a. datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
b. datum splatnosti,
c. označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, zakázku
d. uvedení celkové ceny bez DPH,
e. DPH,
f. uvedení celkové částky k úhradě,
g. čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť,
h. zákaznické číslo, pokud je přiděleno,
i. číslo objednávky
j. identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ

6. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je společnost Dark
wood group oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky
denně. V tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem firmy Dark wood group až do úplného
uhrazení faktur(y).Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je firma Dark wood group
oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je
účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí
faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.Strany jsou v takovémto případě
povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží namísto úhrady je
možné pouze na výzvu firmy Dark wood group nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a
nebezpečí kupujícího.

7. V případě další objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 5. již v prodlení se
zaplacením kupní ceny, bude plnění této objednávky odloženo do doby plného uhrazení kupní ceny,
případně všech kupních cen.

V. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena
Reklamačním řádem firmy Dark wood group, který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Pro
zveřejnění Reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejné ustanovení o zveřejnění těchto
Podmínek.

2. Pokud není Ceníkem stanoveno něco jiného, firmy Dark wood group poskytuje na veškeré zboží
záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.

VI. Zvláštní ustanovení o nekatalogovém zboží a nekatalogových službách

1. Nekatalogové zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo kupní smlouvy.

2. Firma Dark wood group může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník
pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví firma Dark wood group.
Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření rámcové kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou
částí se speciální ceník stane.

VII. Ostatní ustanovení

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem
převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu
zboží.

2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za firmu
Dark wood group. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce firmy Dark wood group
nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní
vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku
právního vztahu.

3. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou
nedílnou součástí uzavíraných smluv.

4. Kupující dává souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., za účelem vedení
evidence zakázky, vedení účetnictví, zabezpečení výroby, montáže, fakturace, reklamací, servisu a
poskytnutí záruky či pozáručního servisu a to na dobu nezbytnou k řádnému zajištění těchto činností a
povinností v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje k řádnému
technickému a organizačnímu zabezpečení ochrany osobních údajů.

5. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho
majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení
konkursu, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut
návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného
důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo
omezen výkonem rozhodnutí.

6. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení
jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.

7. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či
postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její
části.

8. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost
prohlášení učiněných v tomto odstavci nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných
povinností ze smlouvy.