Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Dark wood group, s.r.o.
Úvodní ustanovení:

1. Prodávající je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. C 325652/MSPH, jako obchodní společnost Dark wood group, s.r.o. se sídlem
Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČ 08883998.

2. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o poskytnutí plnění (ať už
zaměření zboží, dodání zboží, montáž zboží či libovolná kombinace tohoto).

3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým
způsobem, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče zjevné vady zboží.

4. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen o tomto
vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu do předávacího
protokolu, popř. dodacího listu, v opačném případě se má za to, že zboží bylo dodáno bez
mechanického poškození a v množství deklarovaném v dodacím listu.

5. Kupující přebírá dodané zboží na základě dodacího listu. Převzetí zboží potvrdí na dodacím
listě buď kupující nebo jím zmocněný zástupce či zaměstnanec oprávněný k takovému úkonu.

6. Kupující je povinen oznámit prodejci písemně vady zboží a uplatnit konkrétní nárok
z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit. Obdobné platí i pro vadu skrytou.

7. Prodávající nenese a nemůže nést odpovědnost za případné mechanické vady zjištěné mimo
místo určení dodávky stanovené ve smlouvě (objednávce), po zřejmé manipulaci, popř.
přepravě kupujícím, či třetích osob.

I. Záruční podmínky

1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může
kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruční doba počíná běžet ode dne prodeje –
předání zboží, který je uveden na dodacím listu.

2. Záruka zaniká v následujících případech:
a. Uplynutím záruční doby.
b. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
c. Nevhodným používáním a skladováním zboží.
d. Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
e. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče
o zboží.
f. Zboží bylo poškozeno živly.
g. Při porušení povinností kupujícího, jež vyplývají z kteréhokoliv z bodů 4 až 7
Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).

3.  V případě reklamace již namontované stínící techniky a ostatního sortimentu se
záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné na vzdálenost 3/5 metrů int./
ext, a to za předpokladu, že stavba byla zhotovena podle montážních podmínek pro
stínící a ostatní sortiment, platných v daný moment.

II. Vyřízení reklamace

1. Reklamace bude postoupena k vyřízení, pouze pokud bude podána písemnou formou, tedy
řádným vyplněním reklamačního protokolu (který je nedílnou součástí Reklamačního řádu) a
jeho doručením dodavateli faxem, poštou, osobně či e-mailem.

2. Společně s reklamačním protokolem je vždy nutné doložit doklady o prodeji zboží
vystavené prodávajícím kupujícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované
zboží úplné, neporušené, čisté a zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího
nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního, a to z důvodu nebezpečí
možného poškození zboží. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným
zbožím, je kupující povinen podat do sedmi pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách
prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato
reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího
zboží – u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně
objednané – u vady druhové.

4. Pokud byla reklamace neoprávněná (dle bodu 4. a 5. Záručních podmínek), prodávající
naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných
údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však
do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude
zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

5. Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na
internetových stránkách prodávajícího.

6. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má
kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně ztěžuje
možnost používání výrobku má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím
a opotřebením odpovídá věci reklamované.

7. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se
písemně obrátit na majitele firmy či zástupce prodávajícího.

8. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

9. Prodávající je povinen oznámit výsledek reklamačního řízení reklamující straně za
předpokladu splnění všech povinností vyplývajících z tohoto reklamačního řádu.

10. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady
provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (obchodní zástupce) a své stanovisko
sdělí kupujícímu nejpozději do „7“ pracovních dnů. V případě oprávněné reklamace je
prodávající povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však “ 60“
pracovních dnů od jejího řádného uplatnění, nedohodnou-li se obě strany písemně jinak.

11. V případě, kdy bude kupující požadovat dodání nového bezvadného zboží před vrácením
reklamovaného nebo před ukončením reklamačního řízení, bude prodejce toto zboží účtovat.
V případě kladného vyřízení reklamace bude následně vystaven dobropis.

12. Tento reklamační řád je platný od 1.1.2020
 

III. Rozsah záruky


Z reklamací jsou vyloučeny vady:

Externí žaluzie

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí, které budou na vyžádání kupujícímu sděleny
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě
 • rozdíly kresby u imitací dřeva
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • sortiment je určen k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci
 • v případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení
 • vady způsobené povětrnostními vlivy a překročením jejich limitů


Předokenní rolety

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě
 • rozdíly kresby u imitací dřeva
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • sortiment je určen k zastínění nikoliv k zatemnění, v oblasti vodících lišt, v oblasti perforace lamel a v oblasti boxu může prostupovat světlo, tato skutečnost není předmětem reklamace
 • opotřebení a otlačení horních lamel způsobené držáky balu.
 • opotřebení balu v oblasti vnitřní části vodící lišty, které není viditelné při přímém pohledu na bal.
 • v případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení a v délce min. 30 cm

Markýzy

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu látek a lamel při větších objemech v dané barvě
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • sortiment je určen k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci
 • vady vzniklé nesprávným čištěním či poškozením tkaniny vlivem životního prostředí (exhaláty, ptačí exkrementy apod.)
 • Vady vzniklé působením deště. Markýza neslouží jako zastřešení pro ochranu před deštěm. V čase deště by měla být markýza zatažená. Pokud látka markýzy zmokne, je třeba co nejdříve markýzu vysunout a nechat řádně vyschnout.
 • Z reklamací jsou dále vyloučeny vady, jejichž příčina spočívá v samé podstatě této tkaniny,
 • Tyto vady nijak nesnižují hodnotu ani upotřebitelnost markýzy:
  • Mačkance – lomy – vznikají při konfekci a při skládání hotových tkanin během jejich expedice. V místě skladu se může barva tkaniny jevit jako tmavší či světlejší, což je způsobeno jiným lomem světla na povrchu tzv. křídový efekt.
  • Zvlnění – může se objevit poblíž švů či uprostřed jednotlivých pruhů látky. Během užívání působí na látku různé síly, způsobené zdvojením masy látky ve švech a podloženích, tahem výsuvných ramen, prověšením válce či čelního profilu apod. Pnutí pak může vytvořit tzv. vaflový efekt nebo efekt rybí kostry. Tato deformace může nastat i tehdy, kdy se během vydatného deště nabrala do látky voda a vytvořila tzv. vanu nebo břicho.
  • Zvlněné okraje – látka je udržována díky aktivnímu systému per v neustálém napětí, švy a podložení sice působí jako výztuže a tyto jsou schopny kompenzovat většinu pnutí. Při rolování také dochází ke stláčení švů a záložek a tyto se postupem času natahují. Toto vše může způsobit, že při vysunutí markýzy jsou okraje látky lehce vyvěšené.
 • v případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení a v délce min. 30 cm


Interiérové žaluzie

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě
 • rozdíly kresby u imitací dřeva
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • sortiment je určen k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci
 • šikmý chod v toleranci: do výšky žaluzie 1,5 m je tolerance šikmého chodu na koncích žaluzie ± 5 mm, nad 1,5 m je tato tolerance ± 6 mm
 • nedovírání lamel žaluzie v celkovém rozsahu
  • Horizontální žaluzie obvykle nedovírá po celé výšce stejně a rovnoměrně (v horní části bývá dovřena lépe, ve spodní bývá více pootevřená). Tato skutečnost je konstrukční vlastnost a nelze ji považovat za nedostatek žaluzie. Žaluzie je dostatečně doklopena, pokud po celé výšce nepropustí přímý světelný tok, který dopadá přímo na rovinu žaluzie. Tento požadavek se nevztahuje na prostřihy v lamelách a mezeru mezi horním nosníkem a první lamelou. Ověřuje se pomocí bodového světelného zdroje vedeného kolmo k rovině žaluzie po celé její výšce.

Látkové žaluzie plisé

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • sortiment je určen k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci
 • Provázky žaluzie, obzvlášť při větších rozměrech, se časem natáhnou a ztrácí pružnost. To může zapříčinit nedokonalé držení žaluzie a její občasné scházení v směru působení gravitace. Z tohoto důvodu je nutno žaluzii v nezataženém stavu občasně napravovat do požadované polohy. Tato vada nijak nesnižuje hodnotu ani upotřebitelnost produktu.

Vertikální žaluzie

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • sortiment je určen k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci

Dřevěné žaluzie

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • sortiment je určen k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci
 • rozdíl v kresbě a odstínu lamel a veškerých komponentů z přírodních materiálů
 • vyblednutí přírodních materiálů působením slunečního záření

Bambusové roletky

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech tkanin, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • sortiment je určen k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci
 • rozdíl v kresbě a odstínu tkaniny a veškerých komponentů z přírodních materiálů
 • vyblednutí přírodních materiálů působením slunečního záření
 • nerovnosti tkaniny spadající do tolerancí, které budou na vyžádání kupujícímu sděleny


Textilní roletky

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • sortiment je určen k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci
 • nerovnosti látky spadající do tolerancí, které budou na vyžádání kupujícímu sděleny


Sítě proti hmyzu

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíly kresby u imitací dřeva
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku (použití maziva apod.)
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • zdánlivě nedokonalé napnutí síťoviny – z logiky výrobního procesu sítě vyplívá „dostatečné“ napnutí sítě, které není měřitelné, a v případě že nezamezuje funkčnosti produktu, nemůže být předmětem reklamačního řízení
 • závady chodu posuvných a plisé žaluzií způsobených chodem v prašném nebo jinak znečistěném prostředí


Sekční garážová vrata

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí – včetně prostorů se zvýšenou prašností a případů kde by byl přesažen maximální počet 10 cyklů denně
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě
 • rozdíly kresby u imitací dřeva
 • drobná odchylka odstínu interiérové strany panelu způsobená technologickým postupem lakování
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • škrábance, které mají menší sílu než 0,5 mm nebo ostatní povrchové vady, které nejsou viditelné při pohledové vzdálenosti 5 m v úhlu mezi 90° (kolmo na čela panelů) a 30°.
 • škrábance v oblasti spoje dvou panelů, viditelné při pohybu vrat. U zavřených vrat nejsou viditelné.
 • možný průsvit mezi horním panelem a nadpraží
 • možné opotřebení a otlačení těsnící gumou, zvláště na okrajích panelů, toto je za současného stavu technologie podmíněno konstrukčnímu provedení vrat a nelze se tomu vyhnout
 • prohnutí panelů, které může být způsobeno velkými teplotními rozdíly mezi interiérem a exteriérem (efekt dvou kovů)
 • Netěsnosti integrovaných dveří. (Integrované vstupní dveře jsou funkčním prvkem, který výrazným způsobem ovlivní/sníží tepelněizolační vlastnosti vrat. Vzhledem k jejich zasazení do pohyblivých panelů mohou vznikat netěsnosti, které se mohou projevit na celkovém vzhledu vrat)

Rolovací garážová vrata

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě
 • rozdíly kresby u imitací dřeva
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • škrábance, které mají menší sílu než 0,5 mm nebo ostatní povrchové vady, které nejsou viditelné při pohledové vzdálenosti 5 m v úhlu mezi 90° (kolmo na čela panelů) a 30°.
 • opotřebení a otlačení horních lamel způsobené držáky balu.
 • opotřebení balu v oblasti vnitřní části vodící lišty, které není viditelné při přímém pohledu na bal
 • v případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení a v délce min. 30 cm